PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

Objavio:Načelnik datum:5.5.2016.

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

 

 

Službenik za informiranje

 

Općina Tordinci javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Općine Tordinci na slijedeće moguće načine:

 

1.putem telefona na broj: +385 32 580 985

2.putem faksa na broj: +385 32 580 985

3.elektroničkom poštom službeniku za informiranje:

na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

4.poštom na adresu: Općina Tordinci, Trg hrvatskih žrtava 9, 32214 Tordinci na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

5.osobno na adresu: Općina Tordinci, Trg hrvatskih žrtava 9, 32214 Tordinci na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija radnim danom od 8-14 sati. 

 

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

ZAHTJEV ZA PONOVNU UPOTREBU INFORMACIJA

 

 

Službenik za informiranje:

 

Janja Butković

Općina Tordinci, Trg hrvatskih žrtava 9, 32214 Tordinci

Tel.: 032 580 985

Fax:  032 580 985

E-mail službenika za informiranje:  opcina@tordinci.tcloud.hr

 

Radno vrijeme službenika za informiranje: od 7-15 sati

 

 

 

Pravo na pristup informacijama uređuju:

 

Opći propisi

 

 

Propisi EU

 

 

Interni akti

 

·         Pravilnik o pristupu informacijama i ponovnu uporabu informacija

·         Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

·         Odluka o ustrojavanju službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama

·         Odluka o imenovanju službenika za informiranje

·         Zahtjev za pristup informacijama

·         Zahtjev za ponovnu uporabu informacija