JAVNI NATJEČAJ  ZA DODJELU  NEKRETNINE U K.O. KOROG

Objavio:Načelnik datum:26.9.2017.

KLASA: 406-01/17-02/158

URBROJ: 2188/13-17-2

Tordinci, 26. rujan 2017.

 

Na temelju članka 3. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele nekretnina u vlasništvu općine Tordinci na korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro, KLASA: 023-05/17-01/112, URBROJ:2188/13-17-02, donesene na sjednici Općinskog vijeća općine Tordinci dana 15.07.2017.godine, Načelnik objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ  ZA DODJELU  NEKRETNINE U K.O. KOROG  U VLASNIŠTVU OPĆINE TORDINCI NA KORIŠTENJE ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA RADI PROVOĐENJA PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO

 

1. VRSTA NEFINANCIJSKE PODRŠKE

Dodjela na korištenje kč.br.182/1 , javna zgrada (Dom kulture), bez prostora koje koristi DVD Korog i prostora u kojem je liječnička ambulanta , na određeno vrijeme od 15 godina, bez naknade, kao nefinancijska podrška u nekretninama udrugama (organizacijama civilnog društva) koje provode programe i projekte od interesa za opće dobro.

2. UVJETI PRIJAVE

Nekretnina se može dati na korištenje organizacijama civilnog društva putem javnog natječaja uz uvjet:

•da djeluju na području Općine Tordinci, ili da imaju udrugu-članicu na području Općine Tordinci

•su upisane u odgovarajući matični registar (Registar udruga, Registar neprofitnih organizacija)

•provode programe i projekte od interesa za opće dobro Općine Tordinci

•nemaju dugovanja prema Općini

•nemaju duga po osnovi javnih davanja (potvrda Porezne uprave)

•da se protiv udruge, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

•da vode uredno i transparentno financijsko poslovanje, sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija.

 

Nekretnine se daju na korištenje bez naknade.

 

3. ROK I NAČIN PRIJAVE

Rok za podnošenje prijava programa/projekata je: 10. listopada  2017. godine.

Svi zainteresirani prijavitelji koji ispunjavaju uvjete Natječaja prijavljuju svoje  programe i projekte na propisanom obrascu uz prilaganje potrebne dokumentacije.

Obrazac prijave može se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tordinci ili se preuzima na službenim stranicama Općine www.tordinci.com

Prijavi se prilaže:

izvadak iz matičnog registra u koji je podnositelj upisan (ispis s internetske stranice)

dokaz o upisu u Registar neprofitnih organizacija (ispis internetske strane RNO)

potvrda Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja (ne smije biti starija od 30 dana od dana objave natječaja)

ispunjeni obrazac izjave o financiranju programa ili projekata organizacija kada se oni financiraju iz javnih izvora

ispunjeni obrazac o broju članova (obrazac je sastavni dio natječajne dokumentacije) Prijava i svi obrasci moraju biti potpisani od strane osobe ovlaštene za zastupanje i ovjereni pečatom.

 

Prijave se dostavljaju Općini Tordinci, putem pošte ili osobnom dostavom na adresu: Općina Tordinci, Trg hrvatskih žrtava 9. 32214 Tordinci, Povjerenstvo za dodjelu nekretnine u vlasništvu Općine Tordinci na organizacijama civilnog društva.

 Pojašnjenja/informacije vezane uz Natječaj mogu se dobiti na tel. 032/580-985.

 

4. PREGLED I OCJENJIVANJE PRIJAVA, DONOŠENJE ODLUKE O DODJELI NEKRETNINE NA KORIŠTENJE I UGOVARANJE

Provjeru formalnih uvjeta Natječaja te ocjenjivanje programa/projekata i izradu prijedloga Odluke o dodjeli nekretnine na korištenje obavlja Povjerenstvo za dodjelu nekretnine na korištenje udrugama (dalje: Povjerenstvo) sastavljeno od tri člana imenovanih od vijeća Općina Tordinci.  Članovi Povjerenstva potpisuju posebne izjave o nepostojanju sukoba interesa.

Nakon provjere zaprimljenih prijava Povjerenstvo će izraditi popis udruga koje su zadovoljile propisane opće (formalne) uvjete Natječaja, a svi oni prijavitelji čije prijave nisu zadovoljile opće (formalne) uvjete bit će o tome obaviješteni pisanim putem.

U roku od osam dana od primitka obavijesti udruge mogu uložiti prigovor.

O prigovoru odlučuje Načelnik u roku od 15 dana od zaprimanja prigovora.

Prigovor ne odgađa nastavak provedbe Natječaja.

Važeće prijave (koje su zadovoljile opće/formalne uvjete Natječaja) ocjenjuju se prema sljedećim kriterijima:

1. Namjera ulaganja u nekretninu koja je predmet natječaja:

•Do 100.000,00 kuna............................................................  1 bod

•Do 500.000,00 kuna............................................................. 3 boda

•Više od 500.000,00 kuna...................................................... 5 bodova

 

2.Ciljane skupine (članstvo i/ili korisnici prema kojima je organizacija usmjerena)

      •    do 20 ......................................................................................1 bod

      •    od 21 do 50 ............................................................................2 boda

      •    više od 50 .............................................................................. 3 boda

 

3.Ostvarena financijska sredstva za programe i projekte u prethodnoj godini prema slijedećim izvorima:

       •    Prihodi iz državnog proračuna ......... ……………………....1 bod

       •    Prihodi iz EU fondova ili drugih natječaja iz zemalja EU....3 bodova

 

4.Projekti i aktivnosti prethodne godine

• do 2 održana javna događanja u vlastitoj organizaciji ....... ................. 1 bod

• više od 2 održana javna događanja u vlastitoj organizaciji.................. 2 boda

 

Odluku o dodjeli nekretnine na korištenje donosi Načelnik na temelju prijedloga Odluke koji izrađuje Povjerenstvo na osnovi ostvarenja najvećeg broja bodova.

Odluka će biti objavljena na mrežnim stranicama Općine www.tordinci.com 

Prijavitelji čije prijave programa/projekata nisu prihvaćeni za dodjelu nekretnine na korištenje dobit će u roku od osam dana od dana donošenja Odluke o dodjeli nekretnine na korištenje pisanu obavijest o rezultatima Natječaja.

Prijavitelj može uputiti pisani prigovor na navedenu Odluku u roku od 8 radnih dana od dana primitka obavijesti o rezultatima Natječaja.

O prigovoru odlučuje Načelnik u roku od 15 dana od zaprimanja prigovora na rezultate Natječaja.

U roku od 30 dana od donošenja Odluke o dodjeli nekretnine na korištenje Općina Tordinci će sklopiti ugovor s odabranom udrugom  o korištenju nekretnine u kojem će se detaljno regulirati međusobna prava i obveze kao što su rok korištenja od 15 godina, namjensko korištenje, korištenje pažnjom dobrog gospodara, mogućnost prijevremenog raskida u slučaju nepoštivanja preuzetih obveza iz ugovora i drugo.

 

                                                                                                   Načelnik Općine Tordinci                                                                                                                                                   Željko Matanović

 

 

Natječaj.docx

Odluka o raspisivanju javnog natječaja.pdf

Obrazac izjave o financiranju.pdf

Obrazac o broju članova udruge.pdf

Obrazac prijave na natječaj.pdf

Europski strukturni i investicijski fondoviEuropska unija zajedno do fondova