Dokumenti i Natječaji

.

Objavio:Načelnik datum:24.2.2018.

.

...P R O R A Č U N za 2018. godinu

Objavio:Načelnik datum:19.2.2018.


J A V N I P O Z I V za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Tordinci

Objavio:Načelnik datum:14.2.2018.

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18) i članka 47. Statuta Općine Tordinci („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 20/13 ...


N A T J E Č A J za sportske udruge

Objavio:Načelnik datum:30.1.2018.

Temeljem čl. 76. Zakona o sportu (NN 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16), čl. 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, čl.47. Statuta Općine Tordinci (Službeni vjesnik VSŽ 20/ ...


N A T J E Č A J za udruge iz kulture i društvenih djelatnosti

Objavio:Načelnik datum:30.1.2018.

Javni natječaj za financiranje projekata/ programa u kulturi- manifestacije, u religiji i ostalim društvenim djelatnostima koje provode udruge za opće dobro na području

Općine Tordinci

...


A

Objavio:Načelnik datum:8.12.2017.

A

...

NATJEČAJ ZA KOMUNALNOG RADNIKA - POZIV NA TESTIRANJE

Objavio:Načelnik datum:4.4.2017.

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu komunalnog radnika objavljuje:

Poziv na testiranje.pdf

 

...

Europski strukturni i investicijski fondoviEuropska unija zajedno do fondova