Program ZAŽELI - Projekt TU SMO ZA VAS - 2. radni sastanak sa zaposlenim ženama i podjela bicikala

Objavio:Načelnik datum:16.2.2018.

Program ZAŽELI - Projekt TU SMO ZA VAS - 2. radni sastanak sa zaposlenim ženama i podjela bicikala

U prostorijama Općine Tordinci održan je 2. radni sastanak za zaposlenim ženama, pripadnicama ciljane skupine za zapošljavanje, prilikom čega smo prošli kroz sve aktivnosti vezane za projekt i odredili smjernice za budući rad na projektu. Po završetku sastan ... (Nastavak)

J A V N I P O Z I V za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Tordinci

Objavio:Načelnik datum:14.2.2018.

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18) i članka 47. Statuta Općine Tordinci („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 20/13 ... (Nastavak)

N A T J E Č A J za sportske udruge

Objavio:Načelnik datum:30.1.2018.

Temeljem čl. 76. Zakona o sportu (NN 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16), čl. 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, čl.47. Statuta Općine Tordinci (Službeni vjesnik VSŽ 20/ ... (Nastavak)

Europski strukturni i investicijski fondoviEuropska unija zajedno do fondova